Ambitie On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof streeft naar een landbouw in balans met de draagkracht van onze planeet met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt.

Om dit te bereiken is een integrale aanpak nodig, waarbij gewerkt wordt aan verduurzaming op meerdere thema’s in alle schakels van de productieketen. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms samengaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. Onderstaand zijn de ambities per duurzaamheidsthema benoemd:

Thematische ambities On the way to PlanetProof

1. Energie en Klimaat

Efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van fijnstof, ammoniak en broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.

 

2. Gewasbescherming

Gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving.

3. Biodiversiteit en Landschap

Versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf.

4. Bodemkwaliteit

Realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem.

5. Bemesting

Efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies.

6. Water

Efficiënt waterverbruik van duurzame bronnen.

7. Materiaalgebruik en afvalstromen

Minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.

8. Dierenwelzijn en diergezondheid

De dieren voelen zich goed, worden gehouden in geschikte huisvesting, verkeren in goede gezondheid en oefenen hun natuurlijke gedrag uit.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. 

Met On the way to PlanetProof dragen boeren en tuinders bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen op het gebied van verantwoorde productie & consumptie, leven op het land en schoon water.

Thema's per sector

Het keurmerk On the way to PlanetProof is beschikbaar voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten. De eisen per thema verschillen per sector.