Zuivel

On the way to PlanetProof gecertificeerde melk voldoet aan de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Het betreft een open schema zodat deelname mogelijk is voor alle zuivelproducenten. Voor de verwerking van melk tot gecertificeerde zuivelproducten is het certificatieschema ’Bewerkte en Verwerkte producten’ van toepassing.

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen, dient een melkveehouder aan de volgende criteria te voldoen:

 • Algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier, weidegang
 • Thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid. Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau

 

ALGEMENE EISEN

 • Een continue goede melkkwaliteit
 • Veiligheid voor mens (Arbo)en koe
 • Weidegang
  > de koeien hebben minimaal 120 dagen van 6 uur weidegang
  er zijn maximaal 10 koeien per hectare weide rondom de boerderij

 

BIODIVERSITEIT

Normen (doelgericht)

 • Stimuleren van blijvend grasland
  > goed voor bodem, klimaat en weidevogelpopulaties
 • Beheer van natuur en landschap, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland
 • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  > per 2020 verbod van glyfosaat in weilanden en op boeren erven
 • Regionaal geproduceerd veevoer
  > minimaal 50% veevoer (eiwit) van eigen land
 • Beperken van de uitstoot van stikstof uit mest naar de bodem en lucht

De zuivelsector heeft collectief georganiseerd dat soja veevoergrondstoffen duurzamer zijn geproduceerd (RTRS).

ENERGIE EN KLIMAAT

Normen (doelgericht)

 • Strenge eis aan de maximale uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) per/liter melk
 • De uitstoot van broeikasgassen per hectare wordt gecontroleerd
 • Verplicht gebruik van groene stroom (100%)

DIERENWELZIJN EN DIERGEZONDHEID

Normen (doelgericht)

 • Minimale levensduur
  > doordat de boer goed voor de koeien zorgt, hebben zij minder gebreken, een beter welzijn en een langer leven
 • Gezondheidsmonitoring van volwassen koeien
  >(2019) Continue DiergezondheidsMonitor of KoeKompas, (2020) KoeMonitor. Er wordt een minimum score vereist 
 • Diergezondsheidsmonitor van jongvee
  > KalfOK score. Er wordt een minimum score vereist

Normen (maatregel gericht)

 • Volledige bewegingsvrijheid voor de koe
  > Aanbindsysteem niet is toegestaan
 • In een stal is er voor iedere koe tenminste 1 ligplaats
 • Koeborstel verplicht
  > Dat verzorgt de huid van de koeien en verhoogt het diercomfort.

Integraal 

In Nederland bestaan verschillende vormen van melkveehouderij die elk hun eigen sterktes op het gebied van duurzaamheid hebben. De één presteert beter op biodiversiteit, en de ander op klimaat. Het integrale certificatieschema houdt hier rekening mee. De inschatting is dat er circa 10% van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen.

Er is bewust gekozen om de melkveehouderij op meerdere thema’s verder te verduurzamen. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms gepaard gaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. Het certificatieschema wordt de komende jaren op basis van opgedane ervaringen aangescherpt.

Ambitie & uitdaging

Hieronder is een melkveehouder te zien die bijzonder goed presteert op het thema 'Biodiversiteit' en ook voldoet aan de basisniveaus van de thema's 'Klimaat' en 'Dierenwelzijn en gezondheid'.