Betrouwbaar, transparant en geborgd

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij On the way to PlanetProof is dat goed geregeld.

De criteria van On the way to PlanetProof komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

Het aansturen en coördineren van het proces van criteriaontwikkeling en –herziening gebeurt onder verantwoordelijkheid van Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s). Dit zijn stakeholderplatforms waarin deskundigen van producenten-, consumenten- en milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke instituten en overheid vertegenwoordigd zijn. In gezamenlijk overleg worden de criteria opgesteld waardoor deze een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

Bij de ontwikkeling van criteria zijn onderzoek- en adviesbureaus betrokken. Daarnaast adviseert een begeleidingscommissie SMK en de CCvD’s bij de ontwikkeling of herziening van criteria. Een begeleidingscommissie bestaat uit de aanvrager van criteria voor de betreffende productgroep, belanghebbende marktpartijen en relevante maatschappelijke organisaties.

Voorafgaand aan de vaststelling van het certificatieschema/criteria wordt een openbare hoorzitting gehouden. Op basis van het rapport en de resultaten van de hoorzitting stelt het CCvD het certificatieschema/criteria vast. 

Onafhankelijk gecontroleerd

De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Onafhankelijke certificatie-instellingen, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten, toetsen of producten voldoen aan de criteria. Deze certificatie-instellingen zijn erkend door de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende certificatieschema’s.

De scheiding tussen criteriaontwikkeling (door SMK) en toetsing of aan de criteria wordt voldaan (door de certificatie-instellingen) is aangebracht om belangenverstrengeling te voorkomen en sluit aan bij de eisen van de RvA.