Voordelen

De grootste winst van On the way to PlanetProof gecertificeerde producten en diensten is uiteraard de verduurzaming ervan. Ze zijn aantoonbaar duurzamer dan andere en van grote waarde voor duurzaam inkopen.
Organisaties die duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen hebben met PlanetProof een duidelijk kompas in handen. Organisaties die duurzaam inkopen, stimuleren hun toeleveranciers tot duurzamer ondernemen.

Voordelen voor producenten en afnemers:

Imago en positionering

De maatschappelijke druk op bedrijven neemt toe. Consumenten vinden het de morele plicht van ondernemers om zich publiekelijk te verantwoorden. Ze vragen bijvoorbeeld inzicht in het productieproces en in de herkomst van gebruikte grondstoffen. Dat inzicht geven bedrijven wanneer zij ondernemen volgens de criteria van On the way to PlanetProof.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

De criteria van On the way to PlanetProof komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van Colleges van Deskundigen van SMK. Hierin vertegenwoordigd zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Met het certificaat On the way to PlanetProof maken organisaties hun duurzaamheidsinspanningen op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk. Zowel in het business-to-business als in het business-to-consumer traject.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van On the way to PlanetProof, gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water en energie.

Fiscaal voordeel

Voor glastuinbouwbedrijven komen investeringen die nodig zijn voor het verwerven van het certificaat On the way to PlanetProof in aanmerking voor de MIA- en Vamil-regeling.

Leidraad bij duurzaam inkopen

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen kunnen de criteria van On the way to PlanetProof gebruiken als leidraad bij duurzaam inkopen. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.