VRAAG & ANTWOORD ON THE WAY TO PLANETPROOF PLANTAARDIGE PRODUCTEN

Veelgestelde vragen rond On the way to PlanetProof worden op deze webpagina beantwoord:

A.        Algemeen
B.        Certificering On the way to PlanetProof
C.        De teelteisen van PlanetProof
D.        Kosten voor certificering voor On the way to PlanetProof
E.        Communicatie en logo toepassingen On the way to PlanetProof
F.         Hoe interpreteer ik specifieke PlanetProof eisen?
G.        Welke groene middelen mogen PlanetProof telers gebruiken?
H.        Wat is de procedure in het geval een actieve stof is gevonden die niet is toegestaan
            binnen On the way to PlanetProof?

A. Algemeen

 1. Wat is ‘On the way to PlanetProof’ (hierna PlanetProof)?
  PlanetProof is een keurmerk voor duurzamere plantaardige teelten. Dit betreft niet alleen groenten en fruit, maar ook akkerbouwgewassen, bloemen, planten en bomen.

 2. Is het hebben van een PlanetProof certificaat verplicht?
  Nee, toepassen van PlanetProof is geen (wettelijke) verplichting, wel kan het zijn dat afnemers het als leveringsvoorwaarde hanteren.

 3. Is PlanetProof hetzelfde als Milieukeur?
  ‘On the way to PlanetProof’ is de nieuwe naam voor Milieukeur Plantaardige Producten. In 2018 kunnen beide namen en logo’s nog door keurmerkhouders in hun communicatie en op verpakkingen worden toegepast.

 4. Richt ‘On the way to PlanetProof’ zich alleen op milieu of ook op andere aspecten?
  PlanetProof focust zich op de milieu-impact. Waar voorheen Milieukeur zich deels ook richtte op de werkomstandigheden en de voedselveiligheid, mede doordat specifieke keurmerken als GlobalG.A.P. en GRASP ook vaak door afnemers worden vereist, is besloten de eisen op genoemde terreinen te laten vervallen binnen PlanetProof.

 5. Wat is het verschil tussen Milieukeur (oude schema) en 'On the way to PlanetProof' (nieuwe schema)?
  Er is ingezet op harmonisatie van eisen tussen open en bedekte schema’s en tussen de specifieke eisen voor de diverse gewasgroepen. Het resultaat is één PlanetProof certificatieschema voor de diverse plantaardige teelten, met een beperkt aantal specifieke eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor energiegebruik of belichting bij bedekte teelten en organisch stofbeheer bij grondgebonden teelten.

 6. Waarom is er gekozen voor één certificatieschema voor alle plantaardige teelten?
  De grote diversiteit maakt toepassing van de regels ingewikkeld voor zowel de telers als diegenen die de inspecties moeten uitvoeren. De diversiteit aan schema’s brengt ook hoge onderhoudslasten met zich mee. Daarom is ingezet op harmonisatie van eisen tussen open en bedekte schema’s en tussen de specifieke eisen voor de diverse gewasgroepen.

B. Certificering On the way to PlanetProof

 1. Ik bezit een Milieukeur certificaat voor plantaardige producten; kan ik dan ook het keurmerk On the way to PlanetProof voeren?
  Ja dat kan. ‘On the way to PlanetProof’ is de nieuwe naam voor Milieukeur Plantaardige Producten. In 2018 kunnen beide namen en logo’s nog door keurmerkhouders in hun communicatie en op verpakkingen worden toegepast.

 2. Ik heb nog geen Milieukeur certificaat voor mijn plantaardige producten. Hoe kom ik dan in aanmerking voor het certificaat On the way to PlanetProof?
  Telers die hun producten willen laten certificeren voor PlanetProof moeten voldoen aan de eisen. Zie website: Informatie over certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten.

  De digitale checklist is een handig hulpmiddel om te zien hoe duurzaam uw teelt is in relatie tot de eisen van PlanetProof. Door deze checklist in te vullen ziet u aan welke onderdelen van het certificatieschema wordt voldaan en welke score wordt behaald. U kunt de checklist downloaden via de PlanetProof website.

 3. Kan ik Milieukeur producten verpakken en dan voorzien van het logo On the way to PlanetProof?
  Als u als handelsonderneming Milieukeur product krijgt aangeleverd, is het inderdaad mogelijk die te verpakken voor de consument met het PlanetProof keurmerk. Voorwaarde is wel dat u als verpakker/handelsbedrijf zelf wordt gecertificeerd voor On the way to PlanetProof. Zie: PlanetProof voor Handelaren en Verpakkers.

 4. Op welke wijze kan ik mij aanmelden voor certificering voor PlanetProof?
  De website pagina ‘Informatie over certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten in 2018’ geeft de benodigde informatie.

C. De teelteisen van On the way to PlanetProof

 1. Zijn gewasbeschermingsmiddelen wel of niet toegestaan binnen PlanetProof?
  Het uitgangspunt bij gewasbescherming is een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen (IPM). Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is wel toegestaan binnen PlanetProof, maar er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van een aantal stoffen. Vanwege milieubelasting mogen sommige stoffen wel gebruikt worden, maar scoort een teler daarmee een maluspunt dat elders in het schema gecompenseerd dient te worden. Daarnaast is er per gewas een maximale norm gesteld aan de per teelt te gebruiken kilogrammen werkzame stof. Wel worden aantal zgn. ‘groene’ en laag risicomiddelen gestimuleerd met bonuspunten.

 2. Als ik een gewasbeschermingsmiddel gebruik dat niet op één van de PlanetProof lijsten voorkomt, mag dat dan?
  Alle in Nederland toegestane middelen mogen worden toegepast, als een middel op de lijst 2b, 2cI of 2cII van het PlanetProof certificatieschema staat, dan gelden de voorwaarden van die lijst.

 3. Worden er eisen gesteld aan energieverbruik?
  Binnen PlanetProof is ingezet op het inzichtelijk maken en waar mogelijk beperken van broeikasgasemissies. Dit komt in de plaats van het sturen op energie efficiëntie. Voor bedekte teeltbedrijven geldt dat zij een aantal gegevens (brandstofverbruik en in- en verkoop van energie) moeten registreren ten behoeve van de berekening van de broeikasgasmissie op bedrijfsniveau. Met de ‘Rekenmodule broeikasgasemissies bedekte teelt’ dient de broeikasgasemissie per m2 berekend te worden. Op termijn zullen normen worden vastgesteld voor de emissie van broeikasgassen per specifieke teelt. Voor cellenteelten, o.a. witlof en paddenstoelen, is de eis om 100% groene stroom te gebruiken gehandhaafd.

 4. Worden er eisen gesteld aan water?
  Ja. Een bedrijf dat gebruik maakt van beregening of irrigatie (water toedienen aan het gewas) stelt een waterplan op. Daarin staan o.a. zaken over gebruik, bron en lozingen.

  Daarnaast gelden er specifiek voor de bedekte teelt op substraat een aantal eisen zoals de eis van nuttig hergebruik van water. Bij gebruik van grondwater voor irrigatie/ beregening is het vaststellen van de benodigde watergift verplicht.

 5. Worden er eisen gesteld aan bemesting?
  Ja. Voor de bedekte teelt op substraat gelden de aangescherpte stikstofemissienormen 2021-2023. Voor de bedekte grondgebonden teelten zijn de stikstof- en fosfaatnormen op max. 50% van de wettelijke norm gesteld. Voor de open grondgebonden teelten gelden ook maximale stikstof- en fosfaatnormen.

 6. Is bodemvruchtbaarheid een onderdeel in PlanetProof?
  Bodemvruchtbaarheid is als apart thema opgenomen in PlanetProof. Er wordt gestuurd op organische stofbeheer op bedrijfsniveau, zowel bij grondgebonden open als grondgebonden bedekte teelten. Daarnaast is de lijst met keuzemaatregelen bodemvruchtbaarheid uitgebreid.

 7. Worden er ook eisen gesteld aan verpakkingen?
  Het thema afval en reiniging is uitgebreid met de verplichting tot een actieplan afvalreductie. Er is een aantal keuzemaatregelen toegevoegd voor afvalreductie, verwaarding van reststromen en verpakkingsmaterialen.

 8. Is er rekening gehouden met eventuele calamiteiten in de teelt?
  Ja, binnen PlanetProof is er een calamiteitenregeling . Bij het optreden van calamiteiten bestaat de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van een voorwaarde binnen PlanetProof. Omdat bij calamiteiten snel besloten moet worden, is de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing voortaan belegd bij een commissie van drie onafhankelijke deskundigen. Eén van hen is tevens lid van het College van Deskundigen SMK.

 9. Speelt arbeid ook een rol in PlanetProof?
  Nee. Omdat werkomstandigheden in andere certificatieschema’s geborgd wordt, is ervoor gekozen om binnen PlanetProof de focus op de milieu-impact te leggen.

 10. Speelt voedselveiligheid ook een rol in PlanetProof?
  Nee. Omdat voedselveiligheid in andere certificatieschema’s (o.a. GlobalG.A.P.) geborgd wordt, is ervoor gekozen om binnen PlanetProof de focus op de milieu-impact te leggen.

 11. Waarom is er gekozen voor één Certificatieschema voor alle plantaardige teelten?
  De grote diversiteit maakt toepassing van de regels ingewikkeld voor zowel de telers als diegenen die de inspecties moeten uitvoeren. De diversiteit aan schema’s brengt ook hoge onderhoudslasten met zich mee. Daarom is ingezet op harmonisatie van eisen tussen open en bedekte schema’s en tussen de specifieke eisen voor de diverse gewasgroepen.

D. Zijn er kosten verbonden aan certificering voor On the way to PlanetProof?

Ja, om deel te nemen aan PlanetProof betaalt u éénmalige aanmeldkosten, en een jaarlijkse afdracht. Daarnaast zijn er kosten voor de inspecties door de certificatie-instelling en de te nemen residu analyses. Ook zullen individuele bedrijven wellicht kosten moeten maken voor aanpassingen op het teeltbedrijf. Zie ook het tarievenblad van PlanetProof.

Er is een collectieve regeling afgesproken met SMK voor leden van GroentenFruit Huis. Meer informatie vindt u hier.

E. Communicatie en logo toepassing On the way to PlanetProof

 1. Als mijn producten zijn gecertificeerd voor On the way to PlanetProof, kan ik dan ook het Milieukeur-logo toepassen?
  Ja, dat mag. 'On the way to PlanetProof’ is de nieuwe naam voor Milieukeur Plantaardige Producten. In 2018 kunnen beide namen en logo’s nog door keurmerkhouders in hun communicatie en op verpakkingen worden toegepast.

 2. Kan ik het logo van Milieukeur en dat van On the way to PlanetProof naast elkaar afbeelden?
  Ja dat kan, maar wij adviseren dit niet. Zeker op consumentenverpakkingen kan dit verwarrend werken. 'On the way to PlanetProof’ is de nieuwe naam voor Milieukeur Plantaardige Producten. In 2018 kunnen beide namen en logo’s nog door keurmerkhouders in hun communicatie en op verpakkingen worden toegepast. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door On the way to PlanetProof.

 3. Kan ik het logo On the way to PlanetProof in mijn eigen gewenste kleur afbeelden?
  Nee, het logo is ontwikkeld in vier varianten. Er is een petrol blauwe en een zwarte variant voor toepassing op een lichtgekleurde ondergrond en twee varianten voor toepassing op een donkerkleurige ondergrond. Zie website: Controle en richtlijnen gebruik logo PlanetProof.

 4. Als mijn plantaardige producten voor On the way to PlanetProof zijn gecertificeerd, wordt dit dan op de SMK-websites gepubliceerd?
  Ja, het gecertificeerde product wordt zowel op de PlanetProof website gepubliceerd via de zoekmodule voor gecertificeerde producten en bedrijven en via een Google Maps zoekmodule.

F. Hoe interpreteer ik specifieke PlanetProof eisen?

Op de PlanetProof website kunt u het document ‘Interpretatievragen PlanetProof’ downloaden/inzien (zie aan de rechterkant van de webpagina onder het kopje ‘Download overige documenten’ het document ‘Interpretatievragen PlanetProof’). In dit document worden antwoorden gegeven op interpretaties van eisen. Tip: u kunt de zoekfunctie van dit document gebruiken om bepaalde kernwoorden te vinden > CTRL + F.

G. Welke groene middelen mogen PlanetProof telers gebruiken?

Ten eerste zijn telers van On the way to PlanetProof producten altijd vrij om minder milieubelastende middelen te gebruiken, als deze wettelijk zijn toegestaan. Daarnaast is er binnen het schema een lijst met groene middelen en laag-risico stoffen. Alle middelen op deze lijst (lijst 2b uit het certificatieschema) moeten een officiële toelating hebben van het Ctgb als gewasbeschermingsmiddel. Biostimulanten, uitvloeiers, plantversterkers etc. kunnen niet op deze lijst geplaatst worden.

Toepassing van middelen die wettelijk zijn toegelaten, maar niet op lijst 2b voorkomen, zijn voor eigen risico en verantwoording van de teler. Toepassing van deze middelen worden in het certificatieschema beloont via onderstaande keuzemaatregelen en eisen:

 • Makkelijker voldoen aan eis 2.10 (actieve stofnorm)
 • Lager actieve stof gebruik: 1 tot 2 bonuspunten (eis 2.31)
 • Toepassing van alternatieve maatregelen voor bovengronds ziekten- en plagen: 2 tot 5 bonuspunten (eis 2.21)
 • Toepassing van alternatieve maatregelen voor aaltjes en andere bodem gebonden ziekten en plagen: 3 bonuspunten per maatregel (eis 2.22)
 • Geen gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen: 10 punten (eis 2.24)

H. Wat is de procedure in het geval een actieve stof is gevonden die niet is toegestaan binnen On the way to PlanetProof?

I. Vaststellen situatie 
Op basis van controle gewasbeschermingsmiddelenregistratie, middelenkast en inkoopfacturen stelt de CI vast welke situatie van toepassing is. De CI neemt een tweede monster en/of gericht contramonster om de situatie te verifiëren.   

 1. Teler heeft de actieve stof toegepast; 
  - CI constateert tekortkoming: dit is een Critical major. CI trekt certificaat in en eventueel een jaar uitsluiting.  
 2. Teler heeft de actieve stof niet toegepast en kan dit bewijzen; 
  - De CI trekt de geconstateerde tekortkoming in.  
  - De teler beschrijft te nemen acties hoe deze situatie in toekomst voorkomen kan worden. 
 3. Teler zegt de actieve stof niet hebben toegepast, maar kan dit niet bewijzen; 
  - Zie hieronder.  
   
  II. Richtlijn indien geen bewijslast gevonden wordt 

  1. Schriftelijke verklaring van externe deskundige dat aangetroffen actieve stof niet relevant/gebruikelijk/toegelaten is voor de teelt en in de praktijk ook niet wordt toegepast (teler);  
  2. Kan het gebruik verklaard worden? 
  Ja: schriftelijke verklaring van de teler en mogelijke een deskundige over mogelijke oorzaak (onderzoeker, analyselab);  
  Nee: uit eigen onderzoek naar oorzaken van aangetroffen residu overschrijdingen is geen duidelijke verklaring te geven (teler); 
  3.Te nemen acties om dit in de toekomst te voorkomen (teler).  
   
  III. Uitsluitsel 
  De CI geeft op basis van de uitkomst van de richtlijnen uitsluitsel (bevestiging of intrekking van tekortkoming) en informeert SMK hierover. Bij twijfel worden de documenten ter beoordeling voorgelegd aan SMK.