Nieuws & persberichten

Publicatie herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Melk 2020: verdere stappen verduurzaming melkveehouderij

Eind 2018 is het eerste certificatieschema van On the way to PlanetProof Melk vastgesteld door het College van Deskundigen agro/food Dierlijk. Zoals bij de eerste publicatie is aangekondigd, worden per 1 januari 2020 een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd én een aantal ambitieniveaus verhoogd. Hierbij een samenvatting van de wijzigingen en verwijzingen naar verdere informatie.

Het doel van het schema blijft een stevige impuls te geven aan de verdere verduurzaming van de melkveehouderij en verwerkende ketens. De wijzigingen betreffen enkele specifieke criteria. Ook worden aanvullende richtlijnen opgenomen om de gegevensstromen beter te kunnen borgen. Via aanvullende besluiten, een openbare hoorzitting in november en tot slot de vaststelling van de criteria door het College van Deskundigen agro/food Dierlijk, publiceert SMK nu dit herziene certificatieschema. Dit is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.  Belangrijkste wijzigingen in het schema:  

1. Beheer natuur en landschap (criterium 2.5)
Het ambitieniveau voor het beheer van natuur en landschap is verder geconcretiseerd. Er is een uitwerking gemaakt van beheerpakketten voor diverse vormen van kruidenrijk grasland en natuur- en landschapsbeheer. Voor de diverse natuurbeheerpakketten zijn wegingsfactoren vastgesteld. Extensief kruidenrijk grasland is de referentie (factor 1) waaraan de andere pakketten gerelateerd zijn. Bij weidevogelrijke bedrijven is extensief kruidenrijk grasland het uitgangspunt. In andere situaties kunnen ook alternatieve pakketten worden toegepast. Alle natuurpakketten zijn in een bijlage bij het certificatieschema opgenomen.

2. Diergezondheidsmonitoring melkkoeien (criterium 4.2, bijlage 2)
Wat betreft diergezondheid en dierenwelzijn is het ambitieniveau verhoogd. Voor KoeData (voorheen CDM) geldt vanaf 1 januari 2020 een basisnorm van 86 punten en een topniveau van 92 punten. Daarnaast vindt er op On the way to PlanetProof deelnemende bedrijven twee keer per jaar een bezoek van een dierenarts plaats, gericht op het KoeKompas en een tijdige evaluatie van de situatie van diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf.  

Verder is bijlage 2 uitgebreid met een overzicht van maatregelen vanuit zuivelkwaliteitssystemen, sectorafspraken en geldende wetgeving waaraan melkveehouders gehouden zijn. Deze maatregelen worden niet nogmaals benoemd in het schema van On the way to PlanetProof, maar zijn wel relevant aangezien eisen aan voer, drinkwater, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen hierin terugkomen.  

3. Controles gegevensstromen (meerdere criteria)
In het certificatieschema wordt voor een deel aangesloten op uitkomsten uit datasystemen die door derden worden beheerd. Een belangrijk systeem is de Centrale Database KringloopWijzer (KLW). SMK heeft een analyse laten maken van de mogelijkheden om deze uitkomsten verder te borgen en heeft aanvullende controlerichtlijnen opgenomen in het schema. Dit betreffen administratieve controles en aanvullende fysieke controles op het bedrijf. Deze controlerichtlijnen zijn te vinden onder hoofdstuk 2 Biodiversiteit en hoofdstuk 5 Algemene Eisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk.

Meer informatie
Op de On the way to PlanetProof website staat alle informatie over het schema:

  • Algemene Certificatievoorwaarden
  • Certificatieschema Melk
  • Bijlage beheerpakketten natuur- en landschap, inclusief wegingsfactoren
  • Digitaal registratie formulier gewasbeschermingsmiddelen
  • Standaard vragenformulier

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van On the way to PlanetProof, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice en/of voor ontvangst van het e-magazine SMK-Nieuws.

Voor vragen over On the way to PlanetProof melk kunt u contact opnemen:

In de periode van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 zijn wij beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

Terug naar overzicht