Nieuws & persberichten

Uitnodiging hoorzitting certificatieschema On the way to PlanetProof Zuivel

SMK heeft concept criteria opgesteld voor een nieuw certificatieschema On the way to PlanetProof Zuivel en organiseert daarvoor op 4 oktober a.s. een openbare hoorzitting. Aan belangstellenden wordt gevraagd om hun inbreng te geven op de concept-criteria. Het concept wordt na aanmelding voorafgaande aan de bijeenkomst toegestuurd.

De input van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen bij de vaststelling van het certificatieschema door het College van Deskundigen agro/food Dierlijk. Dit College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en besluitvorming van certificatieschema’s voor duurzamere producten en diensten in dierlijke sectoren.

THEMA'S

Zuivelproducten moeten voor het keurmerk On the way to PlanetProof allereerst voldoen aan de criteria voor melkproductie op het melkveebedrijf. Voor de bewerking en verwerking van duurzamere melk wordt aangesloten op het bestaande certificatieschema voor On the way to PlanetProof voor Bewerkte en verwerkte producten. De hoorzitting gaat over de criteria voor de productie van melk op het melkveebedrijf. Voor de eenvoud spreken we hier steeds over criteria voor zuivel.

De concept-criteria voor zuivel bestaan uit algemene eisen op de thema’s melkkwaliteit, arbo en veiligheid, en weidegang. Daarnaast zijn er criteria uitgewerkt op drie thema’s: biodiversiteit, diergezondheid en dierenwelzijn, en klimaat.

Op basis van praktijkgegevens zijn normen per criterium vastgesteld. Aan deze normen kan in principe de duurzamere top 10% van melkveebedrijven in Nederland voldoen. Hierbij is rekening gehouden met de wisselwerking (integraliteit) tussen de criteria en de thema’s. De ambitieniveaus per criterium zijn afgestemd op diverse sectorafspraken, zoals die voor grondgebondenheid.

OPENBARE HOORZITTING

Tijdens de openbare hoorzitting kunnen belangstellenden vragen stellen en opmerkingen inbrengen over de concept-criteria van het certificatieschema. De hoorzitting vindt plaats op:

  • Donderdag 4 oktober 2018, van 13:00 tot 16:00 uur
  • Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het antwoordformulier [download]. Hierop kunt u ook aangeven dat u alleen de concept criteria wilt ontvangen. De concept criteria worden 1 week voor de bijeenkomst verstuurd.

ONTWIKKELING

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Zuivel wordt ontwikkeld op verzoek van FrieslandCampina en Stichting Natuurlijk Melken 2050.

Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk laat zich adviseren door diverse onderzoekers en experts. Een begeleidingscommissie van stakeholders heeft op uitnodiging van het College advies gegeven over een eerste criteriaversie. Op basis daarvan is een hoorzittingsversie vastgesteld door het College.

PlanetProof certificering staat open voor gebruik door alle melkveehouders, zuivelbedrijven, retailers en foodservicebedrijven. Producten van bedrijven moeten worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificatie-instelling om het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ te mogen voeren. Het gaat daarbij zowel om de melkproductie op de boerderij als ook om de kanalisatie en de bewerking en verwerking van de melk tot zuivelproducten.

Via het PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten is er al een groot assortiment en zijn er veel bedrijven gecertificeerd in de Agro & Food-sector. Hieronder vallen op dit moment onder meer: aardappelen, groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. SMK geeft met PlanetProof aan boeren de handvatten om doelgericht te werken aan verduurzaming. Onafhankelijke certificatie instellingen voeren de controles uit.


MEER INFORMATIE

  • Vanmiddag verschijnt een aanvullend nieuwsbericht waarin onder andere de zuivelindustrie, retail, ngo's e.a.) hun reactie geven op dit initiatief voor verduurzaming van de zuivelsector
  • Voor vragen over de organisatie van de hoorzitting: Saskia van Wageningen, Projectmedewerker dierlijke agroketens, 070 358 63 00, slucardie@smk.nl
  • Voor algemene vragen: Wim Uljee, Communicatie Manager, 070 358 63 00, wuljee@smk.nl
Terug naar overzicht